معرفی استاد:

  • دارنده مدال نقره ادبی

  • مولف بیش از بیست عنوان کتاب کمک آموزشی

  • مولف و ناظر علمی کتاب های استعداد تحلیلی کانون فرهنگی آموزش

  • طراح و ویراستار آزمون های استعداد تحلیلی کانون

2b72dcef-7b40-43cd-88f7-e8fdbc5d3df9