معرفی استاد:

  • عضو هیئت علمی.

  • استاد دانشگاه شهید بهشتی.

  • مدرس زیست با روش های کاملا مفهومی 

  • ارائه روش های تست زنی سریع

 

ارتباط با استاد:

poster (10)

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید