معرفی استاد:

  • مدرس ریاضی 

  • با بیش از بیست سال سابقه تدریس.

  • فوق لیسانس ریاضی محض از دانشگاه اصفهان 

  • استاد دانشگاه های اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، فرهنگیان، نجف آباد و خوراسگان.

 

ارتباط با استاد:

9

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید