پیش از ثبت نام در کلاس ها نسبت به پر کردن فرم  اقدام نمایید.

پس از تکمیل فرم مورد نظر، عکس مهر شده از کارنامه تحصیلی خود برای ما ارسال کنید.

 

توجه داشته باشید که :
در تقسیم بندی مناطق:
  1. بخش های مرکزی مانند تهران ، اصفهان ، مشهد و .. منطقه یک محسوب می شود.
  2. شهر ها و شهرستان ها  منطقه 2 محسوب می شوند. 
  3. مناطق محروم و شهر های کوچک در منطقه 3 قرار می گیرند .
  4. در صورتی که دانش آموزی در مناطق مختلف تحصیل کرده باشد منطقه مورد اثر برای آن دانش آموز منطقه مرفه تر خواهد بود .
  5. دانش آموزانی كه دو سال آخر تحصيل خود را در خارج از كشور گذرانده اند ( دوره پيش دانشگاهی و سال ماقبل آن ) ، جزو منطقه 3 محسوب می شوند .