شعب و مراکزی که با آموزمدیا همکاری میکنند

اصفهان آموزشگاه پارسایی – نمایندگی قلم چی(دختران)

تلفن: 95011195 – 95029502

اهواز – نمایندگی قلم چی

تلفن: 32219220

شوش دانیال(ع) – نمایندگی قلم چی

تلفن: 42829894 – 42829895

شوشتر – نمایندگی قلم چی

تلفن: 06136219137

ماهشهر  – نمایندگی قلم چی

تلفن: 06152343624 – 06152343625

بهبهان – نمایندگی قلم چی(دختران)

تلفن: 71-52876170 – 52873288

بهبهان – نمایندگی قلم چی(پسران)

تلفن: 52823835 – 52823834 – 09393725690

آموزشگاه دخترانه کانون علم – نمایندگی قلم چی بهبهان پایه

تلفن: 09373029832 – 52815804

ایذه – نمایندگی قلم چی

تلفن: 06143623771 – 09163919076

مسجد سلیمان – نمایندگی قلم چی

تلفن: 43228805 – 43226380

خرمشهر – نمایندگی قلم چی

تلفن: 53524575 – 09166343929

گتوند – نمایندگی قلم چی

تلفن: 36321321

لالی – نمایندگی قلم چی

تلفن: 06143296040 – 06143296299

رامهرمز – نمایندگی قلم چی

تلفن: 06143535186

هندیجان – نمایندگی قلم چی(دختران)

تلفن: 09163531752

شادگان – نمایندگی قلم چی

تلفن: 09163336493

هندیجان – نمایندگی قلم چی(پسران)

تلفن: 52570957 – 52572788

سردشت زیدون – نمایندگی قلم چی زیدون

تلفن: 09166717481

بندر امام – نمایندگی قلم چی

تلفن: 09168532840 – 06152222501

قلم چی امیدیه بلوار امام علی

تلفن: 52625510 – 09059125575

دشت آزادگان _ نمایندگی قلم چی

تلفن: 09014671030 _ 09010964438