معرفی استاد:

  • طلای لیگ برتر ریاضی.

  • مولف جمع بندی تک برگی برای اولین بار در ایران.

  • طراح و موبدع تست های هدفدار فیزیک.

 

ارتباط با استاد:

14

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید