معرفی استاد:

  • مدرس زبان انگلیسی

  • مخترع و مجری طرح VMS آموزش زبان انگلیسی.

  • تالیف کتاب های تست زبان انگلیسی همانند نوبل و…

 

ارتباط با استاد:

صفحه اینستاگرام

 

2

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید