معرفی استاد:

  • مدرس درس شیمی

  • با بیش از 6 سال سابقه در آزموزشگاه پارسایی 

  • تدریس به شیوه کاملا مفهومی و اراِِئه روش های تستی.

 

ارتباط با استاد:

29

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید